Darmowa dostawa od 200zł

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

I. DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego (dalej „Regulamin”) jest mowa o:

– Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Katarzynę Malińską prowadzącą działalność gospodarczą „The Spell Katarzyna Malińska”, ul. Asnyka 34, 51-143 Wrocław, NIP 7842408260, REGON 387763301‬, email: info@thespell.pl;

– Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://thespell.pl ;

– Towarze – należy przez to rozumieć produkty oferowane przez sklep;

– Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną;

– Konsumencie – należy przez to rozumień Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż, uwidocznionych na stronach Sklepu internetowego, nowych Towarów.
 3. Informacje zawarte w Sklepie internetowym mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienie składane przez Klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 oraz art. 66 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu, a mowa o sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca informuje, że wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
  a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) przeglądarka internetowa, np.: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge;
  d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany cen Towarów (Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji);
  b) wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu internetowego;
  c) wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego.
 6. Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe Sprzedawcy na stronach Sklepu internetowego są prawnie zastrzeżone, a Klient nie jest uprawniony do korzystania z nich i ich rozpowszechniania.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient składa zamówienie poprzez:
  a) założenie Konta lub wybranie opcji zakupu Towaru bez zakładania Konta w Sklepie internetowym;
  b) wybór Towaru w Sklepie internetowym;
  c) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego,
  d) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w postaci wiadomości e-mail wysłanej do Klienta;
  e) otrzymanie od Klienta płatności za Towar.
 2. Sprzedawca potwierdzi zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, co będzie oznaczało jego przekazanie do realizacji.
 3. Złożenie zamówienia na Towar jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Klienta.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Cena aktualna w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta ma charakter wiążący. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili złożenia zamówienia).
 2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:
  a) przelew zwykły – Klientowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego lub tylko numer rachunku bankowego Sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy.
  b) płatność za pomocą bankowości internetowej – Paynow.pl
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  Dostępne formy płatności: 
  Karty płatnicze:
  – Visa
  – Visa Electron
  – Mastercard
  – MasterCard Electronic
  – Maestro
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla Klientów sposobów płatności.
 4. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
  – faktury VAT z załącznikami
  – faktury VAT korygującej z załącznikami i formularzy.
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
  Klient otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia.
  Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty w systemie płatności
  elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY

 1. Realizacja zamówień na Towary polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
 2. Jeżeli w opisie zamieszczonym przy Towarze nie wskazano inaczej, realizacja zamówień na Towary następować będzie w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wyjątkiem są towary na specjalne zamówienie, których czas dostawy jest wydłużony. O terminie dostawy Towaru na specjalne zamówienie Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. Do terminu realizacji zamówienia na Towary nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle pocztą elektroniczną Klientowi potwierdzenie jego realizacji.
 5. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia realizacji zamówienia.
 6. Szczegółowe zasady realizacji zamówień na Towary zawarte są w opisach zamieszczonych przy danym Towarze.

VI. DOSTAWA TOWARÓW I CZAS OCZEKIWANIA

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Klienta w elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. Towary dostarczane są poprzez współpracujące ze Sprzedawcą firmy kurierskie w terminach określonych w regulaminach świadczenia usług.
 3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.
 4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Opłaty należne podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie za dostarczenie zamówionych Towarów ponosi Klient.
 6. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski, Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia informuje Klienta o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów raz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Klient dokonuje zapłaty ceny. Po dokonaniu zapłaty Sprzedawca dostarcza zamówione Towary, przy czym termin dostarczenia Towarów może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

VII. REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Towary zakupione w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producentów. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie Towaru.
 2. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy, reklamacji przez Klientów – Konsumentów uregulowane są w punkcie VIII niniejszego Regulaminu. Postanowienia wskazane w ust. 3-14 poniżej nie dotyczą Klientów, będących Konsumentami.
 3. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) Towarów.
 4. W przypadku otrzymania Towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 5 dni od otrzymania Towaru. W tym celu reklamacje należy wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu.
 5. Dla ułatwienia procesu reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 6. W przypadku złożenia reklamacji po upływie terminu określonego w ust. 4 powyżej lub nie zawarcia powyżej wskazanych informacji w ust. 5 powyżej Sprzedawca może nie przyjąć złożonej reklamacji do rozpatrzenia.
 7. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od momentu jej otrzymania. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni nie oznacza przyjęcie, iż zgłoszona reklamacja została uznana za uzasadnioną.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. Do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 8 poniżej.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się – dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego Zamówienia. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. I Regulaminu.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru.
 16. Reklamacje będą rozstrzygane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Kodeksie cywilnym w art. w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 17. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy, który potwierdzi niezwłocznie otrzymanie reklamacji na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 18. Dla ułatwienia procesu reklamacji zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą Towaru.
 19. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 20. Reklamowany Towar należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 21. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 22. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 23. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno – konserwacyjnych.
 2. Sprzedawca informuje, iż Sklep internetowy może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin.
 5. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian Regulaminu, jednakże zmiany Regulaminu nie będą wypływały na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie obowiązują prawa Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2021r. i dotyczy wszystkich umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.

Start typing and press Enter to search

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.